1.jpg
Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?

Phương thức 3: Tuyển thẳng

{#baiviettinh}
{txtnoidung|decodeHtml}
{/baiviettinh}
Xác nhận
Bạn có chắc muốn xóa?